POPTOYS 1/6 WH001 Bloody Shaman Aphaia White Shaman
POPTOYS 1/6 WH001 Bloody Shaman Aphaia White Shaman
POPTOYS 1/6 WH002 Bloody Shaman Aphaia Black Shaman
POPTOYS 1/6 WH002 Bloody Shaman Aphaia Black Shaman
POPTOYS 1/6 WH003 Bloody Shaman Aphaia Dead flag
POPTOYS 1/6 WH003 Bloody Shaman Aphaia Dead flag